Manual-ระเบียบการนำส่งเงิน

 SERVICE MANUAL

ระเบียบการนำส่งเงิน
MONEY PAY IN

Document Flow Page 1
6/6/2016

  1. เมื่อ TA เก็บเงินสดจากลูกค้าทุกประเภทแล้วจะต้องนำส่งเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หรือเคาเตอร์ Seven Eleven ทันทีวันต่อวันห้ามเก็บไว้กับตนเองเด็ดขาดและห้ามนำส่งให้ BC โดยตรง เนื่องจากผู้ที่เก็บเงินมาจากลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเงินจำนวนนั้นถ้ามีการสูญหาย
  2. การนำส่งเข้าธนาคารโดยจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีของธนาคารตามที่บริษัทฯ กำหนดให้เท่านั้นและทำตามขั้นตอนของธนาคารนั้นๆ   **ห้ามฝากเงินโดยใช้บัญชีของผู้อื่นโดยเด็ดขาด  ถ้ามีค่าบริการในการนำฝากเงินให้ผู้ฝากนำเอกสารรับเ งินของธนาคารนั้นๆ มาตั้งเบิกค่าใช้จ่ายคืนในภายหลังกับแผนกบัญชีสาขาที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยไม่ต้องเป็นผู้ชำระเอง  และจะต้องเก็บหลังฐานการโอนเงินของธนาคารไว้ห้ามสูญหาย
  3. การนำส่งเงินผ่านเคาท์เตอร์เซเว่น ให้ผู้ฝากแจ้งกับพนักงานผู้ให้บริการว่าต้องการโอนเงินเข้าบริษัทฯ ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ พร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้โอน แจ้งหรือกดหมายเลขบัตรประชาชนของผู้โอนกับพนักงานผู้ให้บริการและจ่ายเงิน ให้เก็บหลังฐานการโอนเงินไว้ห้ามสูญหาย  การนำส่งเงินผ่านช่องทางนี้ผู้โอนจะไม่เสียค่าบริการใดๆ
  4. การนำส่งทั้งสองวิธีผู้โอนเงินจะต้องรวบรวมหลักฐานในการโอนโดยการถ่ายเอกสารหรือถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่เอกสารนั้นสูญหาย ข้อสำคัญคือหมึกพิมพ์ในเอกสารจะจางหายไปถ้าถูกกับความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงอย่างรวดเร็ว
  5. เมื่อ TA กลับเข้ามาที่สาขาตนเองให้นำส่งเอกสารในการโอนเงินทั้งหมดโดยการเขียนใบนำส่งเงินเข้าบริษัทฯ พร้อมกับแนบเอกสารการฝากเงินเข้า ทุกฉบับไปด้วยกัน  ให้ BC ลงชื่อรับการเคลียร์ในเอกสารใบนำส่งเงินพร้อมส่งใบสำเนาคืนให้กับ TA เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทันที
  6. ให้ TA ทำตามขั้นตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในเขตที่ตั้งสาขาของตนหรือทำงานอยู่ในต่างจังหวัด และจะเข้าบริษัทฯ ทุกวันหรือไม่ก็ตาม

 

ธวัช   ผลสวัสดิ์
Service Manager