ประชุมใหญ่ประจำปี 2015 Good to Great
Annual Seminar 2015

เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2015 “Good to Great” เป็นการสัมมนาร่วมกันระหว่างฝ่ายขาย, ฝ่ายสินเชื่อ, ฝ่ายบัญชี/บุคคล และฝ่ายบริการ โดยมีจุดประสงค์ในการมอบนโนบายใหม่ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวมของบริษัทในทุก ๆ ด้าน

During 16-18 June 2015, the company held the Annual Seminar 2015 “Good to Great” for Sales, Credit, Finance/Personal and Service Division. The main purpose of this meeting is to give new policies in order to achieve the company’s goals.