Your Friend For Life

Your Friend For Life...

พัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง เพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับทุกครัวเรือน
ทุกคนล้วนต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนั้นการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เป็นปกติ แต่ด้วยปัจจัยของวิถีชีวิตสมัยใหม่อาจทำให้ไม่มีเวลามากนัก

‘โฟรบส์’ คือคำตอบที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกท่านที่ต้องการตัวช่วยในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพื่อให้ท่านสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และสะดวกสบายยิ่งขึ้น