Q: กรองน้ำด้วยวิธีใดดีที่สุด ?
A: ขึ้นอยู่กับสภาพของน้ำดิบ พบว่าน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทยได้รับการปนเปื้อนมาก ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ รวมถึงเชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดโรคที่เกิดจากน้ำสกปรก แต่เครื่องกรองน้ำโฟรบส์มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ท่านได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย อย่างไรก็ดี หากน้ำของท่านมีค่า TDS มากกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์วัดค่าได้) ซึ่งจะมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น เหล็ก ตะกั่ว เป็นต้น หรือมีรสเฝื่อนมาก เราขอแนะนำให้ท่านใช้เครื่องกรองน้ำโฟรบส์ระบบอาร์โอหรือรีเวิร์สออสโมซิส